Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

        Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” przy współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Narol Stanisławem Wosiem już w przyszłym roku na terenie Psich Górek w Narolu zrealizuje inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego na potrzeby utworzenia parku rekreacyjno-turystycznego w Lipsku”. W ramach planowanych działań utworzony zostanie park stwarzający miejsce wypoczynku i rekreacji nadający mu reprezentacyjny charakter zapraszający mieszkańców i wczasowiczów do korzystania z jego walorów. Całość projektu opiewa na kwotę: 423 667,44 zł…

         Projekt przewiduje uporządkowanie terenu. Wyznaczone będą ciągi piesze i pieszo-jezdne oraz place. Nie zabraknie nowych nasadzeń: drzew, krzewów i pnączy. Przewidziane są ozdobne rabaty z krzewów, które będą tzw. wizytówką parku. Park wyposażony zostanie w ławki, siłownię zewnętrzną, plac zabaw i przepiękny amfiteatr z zadaszeniem, ustawione zostaną kosze na śmieci oraz utwardzi się odpowiednio teren. W planach jest ujęte wprowadzenie elementów rekreacji ruchowej i wypoczynku, ale także edukacji kulturalnej oraz przyrodniczej.

psie gorki 1         W projekcie zaplanowano budowę głównej ścieżki komunikacyjnej biegnącej przez teren opracowania od wschodniej granicy przy styku z trasą rowerową Green Velo, wykonanej w części jako pomosty nad podmokłościami, a następnie od sceny w formie alejki o nawierzchni z kostki betonowej. Przy ciągu tym zostanie zlokalizowany w kolejności od wjazdu w południowo-wschodniej części: przystań rowerowa z elementami małej architektury dalej amfiteatr wykorzystujący naturalne ukształtowanie terenu ze sceną oraz głównym pomostem na jej tyłach.
        Zatem nie tylko młodzież, ale zarówno dzieci jak i osoby starsze odnajdą tam miejsce do spędzenia czasu w sposób aktywny i przyjemny. Od wielu lat teren przeznaczony pod utworzenie parku rekreacyjno-turystycznego cieszy się zainteresowaniem dzieci i młodzieży, którzy zarówno w porze letniej jak i zimowej uczęszczają tam w celu fizycznego odprężenia i dostarczenia ruchowej rozrywki. W tym to celu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” przy współudziale Burmistrza Miasta i Gminy Narol, podjęła działania zagospodarowania zaniedbanego, ale i lubianego terenu gminnego na potrzeby stworzenia niekomercyjnego parku rekreacyjno-turystycznego w Lipsku.

       Projekt zakłada przekształcenie niezagospodarowanego nieużytku w park rekreacyjny zgodnie ze zgłaszanymi nam potrzebami mieszkańców oraz turystów podróżujących po Roztoczu. Realizacja projektu pozwoli wykorzystać atrakcyjny teren o dużym potencjale z uwagi na bliskość zabudowy oraz atrakcyjność przyrodniczą. Wykonanie zagospodarowania przedmiotowego terenu przywróci aktualnie zaniedbane i zaśmiecone miejsce szerokiemu gronu użytkowników, a poprzez wprowadzenie tablic edukacyjnych wyeksponuje historyczne znaczenie tego terenu.
        Ogólnodostępny i niekomercyjny park rekreacyjno- turystyczny będzie ostoją wzmacnianie więzi zarówno rodzinnych jak i promocję regionu jako miejsca spotkań, rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców gminy oraz turystów. Inwestycja wpłynie na poprawę estetyki otoczenia, utworzy harmonijne połączenie z otaczającym terenem i będzie miejscem przyjaznym dla wypoczynku i rekreacji cieszącym się zainteresowaniem mieszkańców i wczasowiczów.

psie gorki 2

psie gorki 3       Zaznaczyć należy, że na terenie Gminy Narol będzie to pierwszy park rekreacyjno- turystyczny, który w dobie wzmożonej promocji zdrowego ruchu i uprawiania sportu jest dla naszej lokalnej społeczności bardzo potrzebne i w pełni zaspokoi potrzeby wynikające z prowadzenia zdrowego stylu życia przez społeczność. Dzięki tej inwestycji nastąpi wzrost aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych, polepszą się warunki dla prowadzonych zajęć sportowych w pobliskiej szkole, a także pojawią się nowe możliwości na zagospodarowania czasu wolnego przez mieszkańców i odwiedzających gminę Narol turystów.

     Umowa na przyznanie pomocy została zawarta w dniu 3 września 2018 r. pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego a Rybacką Lokalną Grupą Działania „Roztocze”, w której przewidziano zakończenie realizacji operacji na Psich Górkach do końca roku 2019.

        „Zagospodarowanie terenu gminnego na potrzeby utworzenia parku rekreacyjno- turystycznego w Lipsku” współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

psie gorki loga