Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

tablica KSOW 2022

 

 

Wyjazd studyjny umożliwiający zdobycie wiedzy na temat tworzenia marki produktu lokalnego z uwzględnieniem potencjału obszaru wiejskiego”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2022 – 2023

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Termin realizacji:  5-8 września 2022r.  

Partner wiodący: Rybacka Lokalna Grupa Działania „ROZTOCZE” z siedzibą w Narolu

Dodatkowi partnerzy KSOW:

Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” z siedzibą w Lubartowie.

Kwota dofinansowania:  78 010,00 zł

Cel operacji:

Celem operacji jest organizacja wizyty studyjnej na terenie działania LGD stowarzyszenie „Dolina Karpia” umożliwiającej zdobycie wiedzy i wymianę dobrych praktyk kształtujących rozwój gospodarczy z wykorzystaniem potencjału drzemiącego w produktach lokalnych na obszarach wiejskich poprzez gromadzenie i upowszechnianie przykładów operacji zrealizowanych w ramach priorytetów PROW, promowanie współpracy, aktywizacji i  integracji uwzględniając potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy danego obszaru, w tym zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz planowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich z uwzględnieniem potencjału turystyki kulinarnej opartej na tradycyjnych produktach lokalnych. W trakcie wyjazdu studyjnego zaprezentowane zostaną najlepsze przykłady  zrealizowanych projektów na terenie Małopolski i ich wpływu na wsparcie w zakresie nowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich pod względem turystyki kulinarnej z uwzględnieniem sprzyjających walorów przyrodniczych i kulturowych oraz potencjału w promocji produktu lokalnego w celu zaprezentowania najlepszych przykładów projektów trwale wpływających na rozwój obszarów wiejskich z wykorzystaniem tradycji kulinarnych na danym regionie. Przeprowadzone zostaną spotkania z beneficjentami programów rozwoju obszarów wiejskich, którzy zaprezentują skuteczne metody pozyskiwania środków PROW na rozwój przedsiębiorczości na wsi z wykorzystaniem potencjału drzemiącego w ich własnych produktach lokalnych oraz metodykę i specyfikę ich promowania czy zdobywania rynków dystrybucji produktów lokalnych. Ukazane zostaną korzyści z realizacji projektów aktywizujących mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów z uwzględnieniem zachowania dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i historycznego odwiedzanego regionu jako ponadwiekowych przykładów kultywowania tradycji i obyczajów wiejskich. Operacja będzie szansą poznania nie tylko przykładów tradycyjnych i ekologicznych przedsięwzięć wspartych ze środków unijnych, ale także wpływu tych przedsięwzięć na jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez kreowanie nowych produktów lokalnych, turystycznych i usług okołoturystycznych jak i wspólnych inicjatywy na rzecz budowania strategii promocji własnej marki produktu lokalnego.

Formy realizacji operacji:

Operacja zostanie zrealizowana w formie wyjazdu studyjnego oraz warsztatów. To najtrafniejsze formy realizacji operacji, które niosą za sobą wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz pozyskania wiedzy praktycznej i świadomości o możliwościach rozwojowych wsi jako naturalnego miejsca do życia i rozwoju zawodowego dla jej mieszkańców przy wykorzystaniu potencjału płynącego z tworzenia nowych produktów lokalnych. Przy realizacji operacji pn. „Wyjazd studyjny umożliwiający zdobycie wiedzy na temat tworzenia marki produktu lokalnego z uwzględnieniem potencjału obszaru wiejskiego”, grupą docelową projektu będą mieszkańcy obszarów wiejskich, pracownicy i przedstawiciele LGD, przedsiębiorcy, przedstawiciele sektora społecznego i publicznego z obszaru LGD oraz lokalni liderzy z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego. W realizacji operacji weźmie udział 15 osób z województwa podkarpackiego i 15 osób z województwa lubelskiego.

Przewidywane efekty:

Efektem realizacji wspomnianej wyżej operacji jest:

Organizacja wyjazdu studyjnego w terminie: 5-8.09.2022 r – w Wyjeździe Studyjnym „Lokalne skarby Doliny Karpia” w woj. małopolskim, w której weźmie udział 30 osób w tym 15 osób z woj. lubelskiego i 15 z woj. podkarpackiego,

30 osobom zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk wykorzystania funduszy unijnych w ramach PROW ukierunkowanych na ukazanie społeczeństwu istnienia bogatego dziedzictwa kulinarnego. Uczestnicy pozyskają wiedzę kształtującą turystykę kulinarną, która odgrywa ogromną rolę w rozwoju regionalnym, służąc jako narzędzie, dzięki któremu wraz z turystami przybywającymi do danych miejsc, napływają środki finansowe pod względem wykorzystania potencjału przyrodniczego na atrakcyjnych krajoznawczo obszarach wiejskich, które wspierają wprowadzenie na rynek produktów lokalnych pod jedną wspólna marką. Dzięki międzyregionalnej wymianie uczestnicy wyjazdów studyjnych porównają potencjał regionalny, wymienią się doświadczeniami oraz zweryfikują stereotypy panujące na danym rejonie kraju w związku z małostkowym wykorzystaniem środków unijnych przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich pod względem działania w kierunku rozwijania i umacniania oraz tworzenia unikalnych produktów tradycyjnych na terenach o zbliżonym potencjale przyrodniczym i turystycznym.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl