Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”, na podstawie § 19 ust. 1 pkt 14 w zw. z § 17 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia podjęło uchwałę w sprawie składek członkowskich o następującej treści.

1. Ustala się następującą wysokość rocznej składki członkowskiej („składki”) dla poszczególnych członków Stowarzyszenia:
1) dla jednostek samorządu terytorialnego – w wysokości obliczonej jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkującej daną jednostkę samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2015 r., podanej przez Główny Urząd Statystyczny (w Banku Danych Lokalnych), oraz kwoty 0,60 zł;
2) dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybactwa, składka w wysokości zależnej od powierzchni gruntów pod wodami, na których prowadzą działalność rybacką, albo od charakteru działalności:
a)  do 8 ha - 200 zł;
b) powyżej 8 ha do 25 ha - 500 zł;
c) powyżej 25 ha do 100 ha - 1 000 zł;
d) powyżej 100 ha do 400 ha - 1,250 zł;
e) powyżej 400 ha - 2 000 zł;
f) dla gospodarstw produkcyjnych ryb łososiowatych, niezależnie od powierzchni, na jakiej prowadzą działalność rybacką - 1 500 zł;

3) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą innych, niż wskazane w pkt 2
- 300 zł;
4) dla Polskiego Związku Wędkarskiego – Okręg Zamość, Przemyśl – w wysokości 1500 zł;
5) dla pozostałych członków Stowarzyszenia - 20 zł;

2. Wysokość składki członkowskiej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego będących członkami Stowarzyszenia w dniu podjęcia niniejszej uchwały określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wskazana w ust. 1 wysokość składki członkowskiej płatna jest corocznie na pokrycie kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia.
4. W przypadku:
1) członków Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4 i 5 – pierwsza składka, którą zobowiązani są oni uiścić na podstawie niniejszej uchwały, dotyczy 2016 r. i powinna zostać zapłacona do dnia 19 grudnia 2016 r. Składki należne za kolejne lata (począwszy od 2017 r.) powinny być płacone z góry, do 19 grudnia roku, za który opłacana jest składka;
2) członków Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – pierwsza składka którą zobowiązani są oni uiścić na podstawie niniejszej uchwały, dotyczy 2017 r. Składki należne na podstawie niniejszej uchwały powinny być płacone z góry, do 31 stycznia roku, za który opłacana jest składka;
3) członków Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 – pierwsza składka którą zobowiązani są oni uiścić na podstawie niniejszej uchwały, dotyczy 2017 r. Składki należne na podstawie niniejszej uchwały powinny być płacone z góry, do 19 grudnia roku, za który opłacana jest składka
5. Składki powinny być wpłacane przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia prowadzony pod numerem:

BS Narol 75 9103 0001 0000 0856 2001 0001.

Za datę zapłaty składki członkowskiej uznaje się dzień, w którym składka została zaksięgowana na wskazanym wyżej rachunku.