Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

STATUT
STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„ ROZTOCZE”


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

 

Stowarzyszenie o nazwie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych mającym na celu:
1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów tradycyjnie związanych z chowem i hodowlą ryb;
2) rozwijanie kwalifikacji zawodowych i zachęcanie ludzi młodych do przedsiębiorczości;
3) realizację strategii rozwoju lokalnego, zwanej dalej (LSR) w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;
4) promocję obszarów oraz propagowanie innowacji związanych z chowem i hodowlą ryb w gminach położonych na obszarze objętym LSR;
5) podnoszenie atrakcyjności obszarów objętych LSR przez rozwój turystyki i małej infrastruktury;
6) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury;
7) regenerację osad i wiosek z głęboko zakorzenioną działalnością związaną i chowem z hodowlą ryb;
8) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działanie na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i ochrony środowiska;
9) kształtowanie postaw ukierunkowanych na zdobywanie wiedzy i innowacyjne działania;
10) integrację obszaru objętego LSR;
11) wspieranie rozbudowy infrastruktury służącej rozwojowi obszaru objętego LSR;
12) propagowanie rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci i młodzieży;
13) propagowanie idei zdrowego stylu życia;
14) wspieranie akcji charytatywnych.

§ 2


1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393);
2) rozporządzenia nr 1303/2013;
3) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), zwanej dalej „ustawą o RLKS”.
4) niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie jest lokalną grupą działania, o której mowa w art. 4 ustawy o RLKS.

§ 3


Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Narol.

§ 4


1. Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie niezbędnym do realizacji LSR.
2. Szczególnym obszarem, na którym Stowarzyszenie koncentruje swoją działalność jest obszar objęty LSR, to znaczy obszar następujących gmin: Cieszanów, Lubaczów, Laszki, Narol, Stary Dzików, Wiązownica, Medyka, Stubno, Radymno, Adamów, Bełżec, Krasnobród, Lubycza Królewska, Tomaszów Lubelski.

§ 5


Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji realizujących podobne cele do tych, które wymieniono w § 1.

§ 6


Organem nadzoru nad Stowarzyszeniem jest Marszałek Województwa Podkarpackiego, zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy o RLKS.

§ 7


Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II
Zasady działania Stowarzyszenia

§ 8


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, o którym mowa w przepisach ustawy o RLKS;
2) rozpowszechnianie założeń LSR wśród lokalnej społeczności zamieszkującej obszar gmin wymienionych w § 4 ust. 2;
3) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania operacji związanych z realizacją LSR;
4) upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach przyznawania dofinansowania w ramach realizacji LSR, w tym o zasadach przeprowadzania naborów wniosków oraz kryteriach wyboru operacji;
5) ogłaszanie i przeprowadzanie, w ramach realizacji LSR, naborów wniosków o dofinansowanie, dokonywanie oceny operacji objętych złożonymi wnioskami oraz ustalanie dla nich kwoty wsparcia;
6) realizację, w ramach wdrażania LSR, operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 6 ustawy o RLKS;
7) współpracę i wymianę doświadczeń na szczeblu krajowym i międzynarodowym z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Stowarzyszenia, o których mowa w § 1;
8) pozyskiwanie partnerów oraz źródeł finansowania dla działań Stowarzyszenia oraz przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych w ramach programów pomocowych oraz innych środków Unii Europejskiej;
9) organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

§ 9


Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powoływać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych.

§ 10


1. Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może także zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Członkom Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją przysługuje od Stowarzyszenia wyłącznie zryczałtowany zwrot kosztów udziału w pracach organu w postaci diety za udział w posiedzeniu oraz zwrot kosztów podróży poza obszar gmin objętych LSR. Wysokość świadczeń, o których mowa w poprzednim zdaniu, warunki ich przyznania oraz zasady wypłacania określa uchwała Walnego Zebrania Członków.
4.
5. Członkom Rady i Komisji Rewizyjnej może przysługiwać od Stowarzyszenia świadczenie pieniężne za wykonywanie czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, przy czym wysokość, warunki przyznawania oraz zasady wypłaty takich świadczeń określi uchwała Walnego Zebrania Członków.
6.
7. Pracownicy Biura zobowiązani są do znajomości postanowień LSR, przepisów prawa związanych z wdrażaniem LSR a także procedur związanych z realizacją przez Stowarzyszenie LSR. Sposób weryfikacji znajomości tych dokumentów określa Regulamin Biura.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 11


1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem województwa.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających.

§ 12


1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być podmiot, który:
1) jest przedstawicielem sektora:
a) publicznego, obejmującego w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem samorządu województwa; uczelnie publiczne, jednostki badawczo - rozwojowe, instytucje naukowe, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców;
b) społecznego, obejmującego w szczególności: osoby fizyczne oraz związki zawodowe, stowarzyszenia, ruchy obywatelskie, inne dobrowolne zrzeszenia oraz fundacje;
c) gospodarczego, w obejmującego w szczególności: przedsiębiorców, rolników oraz podmioty wykonujące działalność polegającą na połowie, chowie, hodowli ryb, wprowadzaniu na rynek, obrocie i przetwarzaniu ryb i produktów rybnych oraz produkcji lub naprawie narzędzi połowowych;
2) działa na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR;
3) złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęty na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów.
2. Kandydat na członka Stowarzyszenia wypełnia deklarację członkowską, w której w szczególności wskazuje jeden z sektorów wymienionych w ust. 1 pkt 1, którego jest przedstawicielem, a także informuje, czy jest mieszkańcem obszaru objętego LSR.

§ 13


1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz ich realizacji;
2) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
3) opłacać składki członkowskie;
4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.

§ 14


Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, z wyłączeniem województwa, popierająca cele Stowarzyszenia i udzielająca mu materialnego lub finansowego wsparcia na realizację celów statutowych.

§ 15


Członkom wspierającym przysługują prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z tym, że nie mają czynnego i biernego prawa wyboru władz Stowarzyszenia.

§ 16


1. Utrata członkostwa przez członka Stowarzyszenia następuje wskutek:
1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji;
2) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu;
3) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia:
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia;
b) z powodu niepłacenia składek w okresie 3 miesięcy od upływu terminu płatności, określonego w uchwale wydanej przez Walne Zebranie Członków na podstawie § 19 ust. 1 pkt 14, po uprzednim pisemnym wezwaniu do uregulowania należności;
4) wykluczenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z powodu innych przyczyn niż określonych w pkt 3 skutkujących uszczerbkiem na dobrym imieniu Stowarzyszenia;
5) śmierci.
2. Stwierdzenie utraty członkostwa przez członka Stowarzyszenia w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 oraz 5 następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Utrata członkostwa przez członka Stowarzyszenia w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, od której członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o utracie członkostwa. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków i jest ostateczna.
4. Utrata członkostwa przez członka Stowarzyszenia w przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków i jest ostateczna.
5. W przypadku zaległości w zapłacie składek członkowskich, niezależnie od sankcji wskazanej w ust. 3, Stowarzyszenie jest uprawnione do ich dochodzenia na drodze sądowej od swoich aktualnych lub byłych członków.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 17


1. Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2) Zarząd,
3) Rada,
4) Komisja Rewizyjna.
2. Członek Rady nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej, Zarządu ani pracownikiem Stowarzyszenia.
3. Członkiem Zarządu, Rady ani Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
4. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady wynosi 4 lata. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka któregokolwiek z tych organów przed upływem kadencji tego organu, wybór nowego członka na jego miejsce następuje na okres pozostały do upływu kadencji organu.
5. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków danego organu.

Walne Zebranie Członków

§ 18


1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków co najmniej jeden raz na rok. O miejscu, terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia publikując na stronie internetowej Stowarzyszenia ogłoszenie o posiedzeniu, a także wysyłając do członków Stowarzyszenia stosowną informację drogą elektroniczną (poczta e-mail), a w przypadku gdy dany członek Stowarzyszenia nie posiada takiego adresu, Stowarzyszenie informuje go w inny, wskazany przez niego wcześniej sposób, przy czym w każdym wypadku zawiadomienie powinno nastąpić co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania. Porządek obrad wraz z wszystkimi materiałami udostępnia się na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w siedzibie Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
1) z jego inicjatywy;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej – w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia do Zarządu z takim żądaniem;
3) na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia - w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia do Zarządu z takim żądaniem.
5. Jeżeli pomimo upływu określonego w ust. 4 terminu wyznaczonego na zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Zarząd nie zwoła go, nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Komisję Rewizyjną.
6. O nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków informuje się członków Stowarzyszenia w sposób i w terminach, które zostały określone w ust. 3.
7. Na Walnym Zebraniu Członków każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.
8. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd goście. Dopuszczalne jest reprezentowanie członka Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków, w tym wykonywanie jego praw i obowiązków, przez pełnomocnika umocowanego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego zgodnie z wzorem przygotowanym przez Zarząd.
9. Jeżeli w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy taka liczba członków Stowarzyszenia, która zgodnie z § 17 ust. 5 jest niezbędna do podjęcia ważnych uchwał, to Zarząd może zdecydować o zwołaniu Walnego Zebrania Członków w drugim terminie, który może zostać wyznaczony po upływie 15 minut od pierwszego terminu. O możliwości odbycia Walnego Zebrania Członków w drugim terminie członkowie Stowarzyszenia są powiadamiani jednocześnie z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie. W drugim terminie Walne Zebranie Członków może się odbyć i podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia, chyba że Statut stanowi inaczej.
10. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zebrania Członków określa jego regulamin.

§ 19


1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) ustalanie dokładnej liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady,
3) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii opracowanej przez Stowarzyszenie,
5) udzielanie absolutorium Zarządowi,
6) uchwalanie zmian Statutu,
7) uchwalenie LSR i innych dokumentów składanych w konkursie na wybór LSR, o którym mowa w art. 6 i nast. ustawy o RLKS oraz zmiana LSR i tych dokumentów z zastrzeżeniem sytuacji, gdy zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 16, zmiana takich dokumentów może zostać dokonana również przez Zarząd;
8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku stowarzyszenia,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
11) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków oraz regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
12) określenie górnej granicy zobowiązań majątkowych podejmowanych przez Zarząd,
13) podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości,
14) uchwalanie wysokości, sposobu i terminu zapłaty składki członkowskiej uiszczanej przez członków zwyczajnych;
15) podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4;
16) powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w przypadkach opisanych w § 21 ust. 2.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania. Postanowień ust. 5, przewidującego możliwość podjęcia uchwały w drugim terminie pomimo braku wymaganego quorum, nie stosuje się.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 20


1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 członków, wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu poniżej minimalnej liczby członków wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika wybierają członkowie Zarządu spośród swojego grona.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia;
2) kierowanie całokształtem bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym jego działalnością organizacyjną i finansową;
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
4) reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu, na zasadach określonych w § 21 ust. 1, z wyłączeniem sytuacji, gdy zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, reprezentowanie Stowarzyszenia przez Zarząd jest wyłączone;
5) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
6) dokonywanie czynności związanych z realizacją LSR w zakresie w jakim nie zostały one zastrzeżone dla innych organów Stowarzyszenia lub Biura Stowarzyszenia;
7) przygotowanie, przy pomocy Biura, wniosków o dofinansowanie operacji, których beneficjentem będzie Stowarzyszenie;
8) organizowanie Biura Stowarzyszenia, powoływanie i odwoływanie Kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,
9) ustalanie liczby pracowników Biura Stowarzyszenia oraz zasad ich wynagradzania,
10) uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
11) powoływanie oraz koordynowanie prac zespołów eksperckich;
12) przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków oraz podawanie do publicznej wiadomości sprawozdań merytorycznych finansowych z działalności Stowarzyszenia;
13) zwalniania z płacenia składek członkowskich w uzasadnionych przypadkach.
14) opracowywanie projektu LSR i innych dokumentów niezbędnych do udziału w konkursie na wybór lokalnej strategii rozwoju, o którym mowa w art. 6 i nast. ustawy o RLKS a także projektu zmian i aktualizacji w LSR i w tych dokumentach;
15) występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o zaakceptowanie projektów, o których mowa w pkt 14;
16) samodzielne dokonywanie zmian i aktualizacji w treści LSR oraz w dokumentach złożonych w konkursie na wybór LSR, o którym mowa w art. 6 i nast. ustawy o RLKS, w zakresie dotyczącym
a) zmian w budżecie LSR,
b) zmian w harmonogramie naborów wniosków,
c) zmian związanych z dokonaniem przesunięć, pomiędzy celami, przedsięwzięciami, sektorami i latami realizacji LSR, środków przyznanych na realizację LSR, które nie zostały wykorzystane przez jej beneficjentów w ramach przeprowadzonych naborów i które, zgodnie z postanowieniami umowy ramowej, o której mowa w art. 14 ustawy o RLKS, nadal pozostają do dyspozycji Stowarzyszenia,
d) dostosowywania ich brzmienia do zmian w przepisach prawa oraz do wytycznych wydanych przez Instytucję Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020,
e) niezbędnym do spełnienia warunków wyboru LSR do realizacji, które zostały określone w uchwale, o której mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o RLKS,
f) zmian w procedurach związanych z wdrażaniem LSR, stanowiących załącznik do umowy ramowej, o której mowa w art. 14 ustawy o RLKS, zawartej przez Stowarzyszenie z Samorządem Województwa Podkarpackiego;
17) występowanie do Zarządu Województwa Podkarpackiego z wnioskiem o akceptację przyjętych przez Walne Zebranie Członków (§ 19 ust. 1 pkt 7) lub Zarząd (§ 20 ust. 2 pkt 16) zmian i aktualizacji w treści LSR oraz dokumentów złożonych w konkursie na wybór LSR, o którym mowa w art. 6 i nast. ustawy o RLKS.
3. Zarząd działa w oparciu o Regulamin uchwalany i zmieniany przez Walne Zebranie Członków.

§ 21


1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w jego imieniu upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo Wiceprezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.
2. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków. Osoby powołane do reprezentowania Stowarzyszenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, przedstawiają na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie z oświadczeń woli, które zostały przez te osoby złożone w imieniu Stowarzyszenia.: Prezes lub Wiceprezes Zarządu oraz jeden członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna
§ 22


Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej poniżej minimalnej liczby członków wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie lub w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 23


1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia;
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na walnym Zebraniu Członków;
3) składanie wniosków do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w sytuacji określonej w § 18 ust. 5;
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości;
5) przeprowadzanie wśród członków Rady i pracowników Biura egzaminu ze znajomości postanowień LSR, przepisów prawa związanych z wdrażaniem LSR a także procedur związanych z realizacją przez Stowarzyszenie LSR;
6) powoływanie spośród siebie osoby upoważnionej do reprezentowania Stowarzyszenia w sytuacji, o której mowa w § 21 ust. 2, pod warunkiem że Walne Zebranie Członków nie powołało wcześniej pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w takiej sytuacji.
2. Komisja Rewizyjna może żądać od członków organów Stowarzyszenia oraz pracowników Biura Stowarzyszenia wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia i jego organów.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Regulamin, uchwalany i zmieniany przez Walne Zebranie Członków.

Rada
§ 24


1. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. W skład Rady wchodzi od 9 do 15 osób, w tym co najmniej jeden:
1) przedsiębiorca,
2) rybak,
3) kobieta,
4) osoba poniżej 35 roku życia
- przy czym przedstawiciele żadnej z grup interesu, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 nie mogą posiadać więcej niż 49 % praw głosu.
3. Co najmniej 40 % członków Rady stanowią podmioty z sektora rybackiego.
4. Mniej niż 30 % członków Rady stanowią podmioty z sektora publicznego.
5. W przypadku członków Rady będących osobami prawnymi, działają oni w Radzie przez jednoosobowy organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo przez należycie umocowanego pełnomocnika. W przypadku działania przez pełnomocnika, osoba prawna umocowuje w formie pisemnej wyłącznie jedną osobę do działania w Radzie na cały okres kadencji tego organu. Zmiana takiej osoby jest dopuszczalna wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, za uprzednim pisemnym poinformowaniem Zarządu.
6. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu, oraz członkami Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.
7. Rada ze swego grona wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
8. Walne Zebranie Członków może odwołać daną osobę z funkcji członka Rady w przypadku:
1) złożenia rezygnacji;
2) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
3) naruszenia postanowień Statutu;
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności;
5) systematycznego uchylania się od pracy w Radzie lub wykazywania się rażącą nieznajomością postanowień Statutu, procedur związanych z wyborem operacji w ramach LSR, przepisów ustawy o RLKS oraz postanowień Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020.
9. Do wyłącznej kompetencji Rady należy podejmowanie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia w związku z realizacją LSR, zgodnie art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy o RLKS oraz z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013.
10. Uchwały Rady dotyczące wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, o których mowa w ust. 9, podejmowane są z zachowaniem parytetów, o których mowa w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.
11. Niezależnie od kompetencji określonych w ust. 9, do kompetencji Rady należy również wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o zmianę lokalnych kryteriów wyboru operacji lub zmianę Regulaminu Rady.
12. Rada działa w oparciu o regulamin, w którym zawarte są m.in. postanowienia dotyczące:
1) wyłączenia członka Rady z czynności związanych z oceną operacji w okolicznościach, co do których zachodzić może podejrzenie jego stronniczości;
2) kompetencji, jakie powinien posiadać i rozwijać członek Rady a także sposobu ich weryfikacji;
3) zasad dokonywania oceny operacji oraz ustalania kwoty wsparcia.
13. Członkowie Rady zobowiązani są do znajomości postanowień LSR, przepisów prawa związanych z wdrażaniem LSR a także stosowanych przez Stowarzyszenie procedur dotyczących realizacji LSR.
14. W przypadku zmniejszenia się składu Rady poniżej minimalnej liczby członków określonej w ust. 2, albo skutkującej naruszeniem parytetów, o których mowa w ust. 2 - 4, wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
15. W razie ustąpienia w toku kadencji lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, Rada na najbliższym posiedzeniu wybierze ze swego grona nowego Przewodniczącego.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 25


1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

Rozdział VI
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26


1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może być dokonane wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, podejmowanej większością i przy zachowaniu quorum , lub w innych przypadkach prawem przewidzianych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 27


W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o RLKS.

Do pobrania: