Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

ZAPROSZENIE NA posiedzenie Rady 26.03.2022

Porządek posiedzenia

 

 

Szanowni Państwo,


Informujemy, że w związku z zakończeniem procedury naboru wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w Biurze RLGD udostępnione są do wglądu dokumenty związane z przedmiotowym naborem. Dokumenty możecie Państwo pobrać także w siedzibie RLGD w formie kopii elektronicznej lub drukowanej.


Ponadto informujemy, iż zgodnie z § 4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”:
1. „Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, Członek Rady zawiadamia o tym fakcie przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
3. Za przyczyny usprawiedliwiające nieobecność Członka Rady na jej posiedzeniu uważa się:
     1) chorobę,
     2) podróż służbową,
     3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.
4. Nieusprawiedliwiona nieobecność stanowi podstawę do wystąpienia przez Przewodniczącego Rady do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o odwołanie niewywiązującego się ze swoich obowiązków Członka Rady. W przypadku, gdy nieusprawiedliwiona nieobecność dotyczy osoby fizycznej reprezentującej w Radzie członka Stowarzyszenia będącego osobą prawną, Przewodniczący Rady, przed wystąpieniem do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zwrócić się do Zarządu w celu podjęcia w stosunku do tego członka Stowarzyszenia działań, mających na celu zmianę osoby fizycznej reprezentującej w Radzie tego członka Stowarzyszenia.”