Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

Szanowni Państwo,


Informujemy, że w związku z zakończeniem procedury naboru wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w Biurze RLGD udostępnione są do wglądu dokumenty związane z przedmiotowym naborem. Dokumenty możecie Państwo pobrać także w siedzibie RLGD w formie kopii elektronicznej lub drukowanej.


Ponadto informujemy, iż zgodnie z § 4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”:
1. „Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, Członek Rady zawiadamia o tym fakcie przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
3. Za przyczyny usprawiedliwiające nieobecność Członka Rady na jej posiedzeniu uważa się:
     1) chorobę,
     2) podróż służbową,
     3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.
4. Nieusprawiedliwiona nieobecność stanowi podstawę do wystąpienia przez Przewodniczącego Rady do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o odwołanie niewywiązującego się ze swoich obowiązków Członka Rady. W przypadku, gdy nieusprawiedliwiona nieobecność dotyczy osoby fizycznej reprezentującej w Radzie członka Stowarzyszenia będącego osobą prawną, Przewodniczący Rady, przed wystąpieniem do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zwrócić się do Zarządu w celu podjęcia w stosunku do tego członka Stowarzyszenia działań, mających na celu zmianę osoby fizycznej reprezentującej w Radzie tego członka Stowarzyszenia.”

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” serdecznie zaprasza potencjalnych beneficjentów z terenu gmin: Cieszanów, Laszki, Lubaczów, Lubycza Królewska, Narol, Stary Dzików, Wiązownica, Medyka, Radymno, Stubno, Bełżec, Tomaszów Lubelski, Krasnobród i Adamów, zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na realizacje operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

 Szkolenia odbędą się w następujących miejscach i terminach:

Lp Gmina Data szkolenia Miejsce szkolenia
1 LASZKI

12.04.2017 r.

godz.10:00

URZĄD GMINY LASZKI
LASZKI 36
37-543 Laszki
2 KRASNOBRÓD

13.04.2017 r.

godz.10:00

KRASNOBRODZKI DOM KULTURY
ul. 3 Maja 26,
22-440 KRASNOBRÓD
3 NAROL

19.04.2017 r.

godz.10:00

BIURO RLGD „ROZTOCZE”,
ul. Józefowska 1,
37-610 Narol

 PROGRAM SZKOLENIA

„Zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz zasady wypełniania Wniosków o Dofinansowanie”

Prelegent; Kierownik biura- Eliza Obirek

1. Powitanie gości,
2. Zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania operacji;
3. Procedura ubiegania się o środki pochodzące z EFMR za pośrednictwem RLGD „Roztocze”;
4. Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie;
5. Omówienie załączników składanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie;
6. Pytania i wnioski- dyskusja i analiza pytań.

 

OGŁOSZENIE O
I NABORZE WNIOSKÓW
NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
PRZEZ STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ROZTOCZE”

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”, realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami
W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące:
  I:
Cel ogólny I: Zrównoważony rozwój obszaru objętego LSR w oparciu o atuty środowiskowe i turystyczne.
Cel szczegółowy I.1.: Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego i usuwanie jej skutków

Przedsięwzięcie I.1.1. Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska na obszarach rybackich i akwakultury, w tym renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych – w związku ze szkodami powstałymi wyniku eutrofizacji wód publicznych, zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub działalności chronionych gatunków zwierząt (zakres operacji wskazany w § 6 pkt 1 lit. b i c rozporządzenia )– limit dostępnych środków 540 000,00 zł

  II:
Cel ogólny I: Zrównoważony rozwój obszaru objętego LSR w oparciu o atuty środowiskowe i turystyczne.
Cel szczegółowy I.2.: Rozwój potencjału turystycznego obszaru objętego LSR
Przedsięwzięcie I.2.1. Tworzenie nowych produktów turystycznych, które promują, zachowują lub upowszechniają lokalne dziedzictwo sektora rybackiego (zakres operacji wskazany w § 7 pkt 1 lit b rozporządzenia) – limit dostępnych środków 60 000,00 zł.
  III:
Cel ogólny II: Rozwój sektora rybackiego na obszarze RLGD „Roztocze”
Cel szczegółowy II.1.: Zwiększenie dostępności rynkowej produktów lokalnego rybactwa
Przedsięwzięcie II.1.2. Budowa i rozbudowa elementów systemu łańcucha dostaw produktów związanych z akwakulturą innych niż reklama i promocja tych produktów (zakres operacji wskazany w § 4 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia) – limit dostępnych środków 260 000,00 zł

II. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:
Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek oraz jego kopię z niezbędnymi załącznikami, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” oraz samorząd województwa, w podanym poniżej miejscu:

Biuro Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ROZTOCZE, ul. Józefowska 1, 37-610 Narol,
W okresie od dnia 20 kwietnia 2017 r. do dnia 19 maja 2017 r., godz. 15:30.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ROZTOCZE, ul. Józefowska 1, 37-610 Narol, a nie data stempla pocztowego.
Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VII ppkt 1.

Pełna wersja ogłoszenia: http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2017/I/ogoszenie-o-naborach-1.pdf

Zaproszenie na spotkania szkoleniowe

Więcej informacji: http://rlgdroztocze.org

Informujemy, iż Samorząd Województwa Podkarpackiego w dniu 20 marca 2017 r. wyraził zgodę na proponowane przez Zarząd Stowarzyszenia zmiany w harmonogramie naborów.

Harmonogram naborów

W związku z dokonaną poprawką w formularzu WoD, WoP wraz z instrukcją, polegającą na: uproszczeniu weryfikacji wpływu operacji na środowisko oraz aktualizacją WoD w części B.V Plan finansowy operacji pkt 4, uprzejmie informujemy iż na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce: https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4

znajdują się zaktualizowane wzory:
1) wniosku o dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja Lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych, wraz z instrukcją jego wypełniania,
2) wniosku o płatność na operacje w zakresie działania „Realizacja Lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych, wraz z instrukcją jego wypełniania.

CEL OGÓLNY 1: Zrównoważony rozwój obszaru objętego LSR w oparciu o atuty środowiskowe i turystyczne.
Cel szczegółowy 1.1.: Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego i usuwanie jej skutków
Przedsięwzięcie 1.1.1. Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska na obszarach rybackich i akwakultury, w tym renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych – w związku ze szkodami powstałymi wyniku eutrofizacji wód publicznych, zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub działalności chronionych gatunków zwierząt (zakres operacji wskazany w § 6 pkt 1 lit. b i c rozporządzenia ).

Cel szczegółowy 1.2.: Rozwój potencjału turystycznego obszaru objętego LSR
Przedsięwzięcie 1.2.1. Tworzenie nowych produktów turystycznych, które promują, zachowują lub upowszechniają lokalne dziedzictwo sektora rybackiego (zakres operacji wskazany w § 7 pkt 1 lit b rozporządzenia).

CEL OGÓLNY 2: Rozwój sektora rybackiego na obszarze RLGD „Roztocze”
Cel szczegółowy 2.1.: Zwiększenie dostępności rynkowej produktów lokalnego rybactwa
Przedsięwzięcie 2.1.1.-Wsparcie reklamy i promocji ryb oraz produktów związanych z akwakulturą pochodzących z obszaru objętego LSR (zakres operacji wskazany w § 4 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia).
Przedsięwzięcie 2.1.2.Budowa i rozbudowa elementów systemu łańcucha dostaw produktów związanych z akwakulturą innych niż reklama i promocja tych produktów (zakres operacji wskazany w § 4 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia).

Harmonogram naborów

Z wielką satysfakcją informujemy Państwa iż na stronie MGMiŻŚ znajduje się zatwierdzony przez Ministra Marka Gróbarczyka formularz Wniosku o Dofinansowanie na operacje w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych wraz z niezbędnymi obligatoryjnymi załącznikami. Poniżej prezentujemy link do cytowanych dokumentów.

https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4