Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

OGŁOSZENIE O
II NABORZE WNIOSKÓW
NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
PRZEZ STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ROZTOCZE”

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”, realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami


W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące:


I:
Cel ogólny I: Zrównoważony rozwój obszaru objętego LSR w oparciu o atuty środowiskowe i turystyczne.
Cel szczegółowy I.1.: Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego i usuwanie jej skutków
Przedsięwzięcie I.1.2. Regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, w szczególności poprzez budowę lub wyposażenie infrastruktury turystycznej służącej temu celowi (zakres operacji wskazany w § 6 pkt 1 lit d rozporządzenia )– limit dostępnych środków 600 000,00 zł

II:
Cel ogólny I: Zrównoważony rozwój obszaru objętego LSR w oparciu o atuty środowiskowe i turystyczne.
Cel szczegółowy I.2.: Rozwój potencjału turystycznego obszaru objętego LSR
Przedsięwzięcie I.2.1. Tworzenie nowych produktów turystycznych, które promują, zachowują lub upowszechniają lokalne dziedzictwo sektora rybackiego (zakres operacji wskazany w § 7 pkt 1 lit b rozporządzenia) – limit dostępnych środków 60 000,00 zł.


III:
Cel ogólny I: Zrównoważony rozwój obszaru objętego LSR w oparciu o atuty środowiskowe i turystyczne.
Cel szczegółowy I.2.: Rozwój potencjału turystycznego obszaru objętego LSR
Przedsięwzięcie I.2.2. Tworzenie, rozwój lub wyposażenie infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny i związanej historycznie lub terytorialnie z rybactwem (zakres operacji wskazany w § 7 pkt 1 lit a rozporządzenia) – limit dostępnych środków 900 000,00 zł.

IV:
Cel ogólny II: Rozwój sektora rybackiego na obszarze RLGD „Roztocze”
Cel szczegółowy II.2.: Dywersyfikacja działalności rybackiej, wsparcie tworzenia miejsc pracy i dodatkowych źródeł dochodów w gospodarstwach rybackich.
Przedsięwzięcie II.2.1. Budowa, rozbudowa i wyposażanie obiektów służących dywersyfikacji działalności rybackiej wraz tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy (zakres operacji wskazany w § 5 pkt 1 lit a i b rozporządzenia) – limit dostępnych środków 540 000,00 zł

 

II. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:
Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek oraz jego kopię z niezbędnymi załącznikami, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” oraz samorząd województwa, w podanym poniżej miejscu:

Biuro Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ROZTOCZE, ul. Józefowska 1, 37-610 Narol,
W okresie od dnia 21 sierpnia 2017 r. do dnia 20 września 2017 r., godz. 15:30.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ROZTOCZE, ul. Józefowska 1, 37-610 Narol, a nie data stempla pocztowego.
Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VII ppkt 1.

Pełna wersja ogłoszenia: http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2017/II/ogoszenie-o-naborach-ii.pdf

Zaproszenie na spotkania szkoleniowe

Program szkolenia

Więcej informacji: http://rlgdroztocze.org

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem oceny Wniosków o Dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w I Naborze 2017 zamieszczamy poniżej dokumentację z posiedzenia Rady:

Lista zgodności ocenionych operacji z Lokalną Strategią Rozwoju przedsięwzięcie I.1.1

Lista zgodności ocenionych operacji z Lokalną Strategią Rozwoju przedsięwzięcie I.2.1

Lista zgodności ocenionych operacji z Lokalną Strategią Rozwoju przedsięwzięcie II.1.2

Lista ocenionych operacji I.1.1

Lista ocenionych operacji I.2.1

Lista ocenionych operacji II.1.2

Protokół z posiedzenia Rady

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce RYBOŁÓWSTWO/ POMOC UNII EUROPEJCKIEJ DLA RYBACTWA NA LATA 2014-2020, https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4 zamieszczone zostały zaktualizowane formularze wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją, wniosku o płatność wraz z instrukcją oraz wzór umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność  wraz z załącznikami.

Wprowadzone zmiany mają na celu uporządkowanie kwestii związanych z utworzeniem miejsca pracy, przedkładaniem biznesplanu, jak również obowiązkiem przedkładania dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością. Zaktualizowane dokumenty obowiązują od dnia ich opublikowania, tj. od 29 maja 2017 r.

Szanowni Państwo,


Informujemy, że w związku z zakończeniem procedury naboru wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w Biurze RLGD udostępnione są do wglądu dokumenty związane z przedmiotowym naborem. Dokumenty możecie Państwo pobrać także w siedzibie RLGD w formie kopii elektronicznej lub drukowanej.


Ponadto informujemy, iż zgodnie z § 4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”:
1. „Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, Członek Rady zawiadamia o tym fakcie przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
3. Za przyczyny usprawiedliwiające nieobecność Członka Rady na jej posiedzeniu uważa się:
     1) chorobę,
     2) podróż służbową,
     3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.
4. Nieusprawiedliwiona nieobecność stanowi podstawę do wystąpienia przez Przewodniczącego Rady do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o odwołanie niewywiązującego się ze swoich obowiązków Członka Rady. W przypadku, gdy nieusprawiedliwiona nieobecność dotyczy osoby fizycznej reprezentującej w Radzie członka Stowarzyszenia będącego osobą prawną, Przewodniczący Rady, przed wystąpieniem do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zwrócić się do Zarządu w celu podjęcia w stosunku do tego członka Stowarzyszenia działań, mających na celu zmianę osoby fizycznej reprezentującej w Radzie tego członka Stowarzyszenia.”

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” serdecznie zaprasza potencjalnych beneficjentów z terenu gmin: Cieszanów, Laszki, Lubaczów, Lubycza Królewska, Narol, Stary Dzików, Wiązownica, Medyka, Radymno, Stubno, Bełżec, Tomaszów Lubelski, Krasnobród i Adamów, zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na realizacje operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

 Szkolenia odbędą się w następujących miejscach i terminach:

Lp Gmina Data szkolenia Miejsce szkolenia
1 LASZKI

12.04.2017 r.

godz.10:00

URZĄD GMINY LASZKI
LASZKI 36
37-543 Laszki
2 KRASNOBRÓD

13.04.2017 r.

godz.10:00

KRASNOBRODZKI DOM KULTURY
ul. 3 Maja 26,
22-440 KRASNOBRÓD
3 NAROL

19.04.2017 r.

godz.10:00

BIURO RLGD „ROZTOCZE”,
ul. Józefowska 1,
37-610 Narol

 PROGRAM SZKOLENIA

„Zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz zasady wypełniania Wniosków o Dofinansowanie”

Prelegent; Kierownik biura- Eliza Obirek

1. Powitanie gości,
2. Zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania operacji;
3. Procedura ubiegania się o środki pochodzące z EFMR za pośrednictwem RLGD „Roztocze”;
4. Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie;
5. Omówienie załączników składanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie;
6. Pytania i wnioski- dyskusja i analiza pytań.