CEL OGÓLNY 1: Zrównoważony rozwój obszaru objętego LSR w oparciu o atuty środowiskowe i turystyczne.
Cel szczegółowy 1.1.: Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego i usuwanie jej skutków
Przedsięwzięcie 1.1.1. Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska na obszarach rybackich i akwakultury, w tym renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych – w związku ze szkodami powstałymi wyniku eutrofizacji wód publicznych, zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub działalności chronionych gatunków zwierząt (zakres operacji wskazany w § 6 pkt 1 lit. b i c rozporządzenia ).

Cel szczegółowy 1.2.: Rozwój potencjału turystycznego obszaru objętego LSR
Przedsięwzięcie 1.2.1. Tworzenie nowych produktów turystycznych, które promują, zachowują lub upowszechniają lokalne dziedzictwo sektora rybackiego (zakres operacji wskazany w § 7 pkt 1 lit b rozporządzenia).

CEL OGÓLNY 2: Rozwój sektora rybackiego na obszarze RLGD „Roztocze”
Cel szczegółowy 2.1.: Zwiększenie dostępności rynkowej produktów lokalnego rybactwa
Przedsięwzięcie 2.1.1.-Wsparcie reklamy i promocji ryb oraz produktów związanych z akwakulturą pochodzących z obszaru objętego LSR (zakres operacji wskazany w § 4 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia).
Przedsięwzięcie 2.1.2.Budowa i rozbudowa elementów systemu łańcucha dostaw produktów związanych z akwakulturą innych niż reklama i promocja tych produktów (zakres operacji wskazany w § 4 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia).

Harmonogram naborów