1) Formularz wniosku o dofinansowanie WoD w wersji edytowalnej

2) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

3) Wzór fiszki projektowej, o której mowa w pkt VI ppkt 1 ogłoszenia 

4) Biznes Plan uproszczony

5) Wzór oświadczenia o niezakończeniu realizacji operacji.

6) Wzór oświadczenia dotyczącego realizacji zasady równości.

7) Formularz umowy o przyznanie pomocy 

8) Formularz wniosku o płatność WoP w wersji edytowalnej

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

10) Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt IV ppkt 2 ogłoszenia

11) Regulamin Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „ROZTOCZE” 

12) Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD.

13) Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców.