Wyjaśnienie dotyczące metodologii obliczania punktacji za wkład własny wnioskodawcy.